Voor 14.00 uur besteld, vandaag verstuurd | Gratis verzending vanaf €50,-

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jixx Fashion zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Jixx Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Jixx Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Jixx Fashion zijn vrijblijvend en Jixx Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6. 
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Jixx Fashion. Jixx Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Jixx Fashion dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief btw en inclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden, via iDEAL telebankieren of met creditcard van VISA, Mastercard. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Jixx Fashion.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Jixx Fashion bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Jixx Fashion.


Artikel 4. Levering
4.1 De door Jixx Fashion opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geldt een levertijd van 1 tot 4 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Jixx Fashion je hier tijdig van op de hoogte stellen en je de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Jixx Fashion overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Jixx Fashion verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.


Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Jixx Fashion geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Jixx Fashion garandeert niet dat de aan jou geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 7. Retourneren/ Recht van retour 
7.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je Jixx Fashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Jixx Fashion de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
7.3 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen (weekend meegerekend) na aflevering aan Jixx Fashion te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet met originele labels worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor jouw eigen rekening. 

Artikel 8. Garantie
8.1 Jixx Fashion garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

8.2 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Jixx Fashion de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Jixx Fashion, vervangen of zorgdragen voor herstel.
8.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Jixx Fashion, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

8.4 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.  

Artikel 9. Bestellingen/ communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Jixx Fashion, dan wel tussen Jixx Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Jixx Fashion, is Jixx Fashion niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jixx Fashion.


Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Jixx Fashion ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jouw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Jixx Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Jixx Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
10.3 Jixx Fashion is niet verantwoordelijk voor namaakgoederen. Goederen die logo's hebben van internationale merken. De kosten van "fake" producten zullen worden verhaald bij het merk of agentschap die de goederen heeft geleverd.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien je aan Jixx Fashion schriftelijk opgave doet van een adres, is Jixx Fashion gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Jixx Fashion schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Jixx Fashion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Jixx Fashion deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jixx Fashion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jixx Fashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Jixx Fashion is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 13. Auteursrecht/ Copyright
13.1 Dit recht geldt op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden/ fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »